پرتال خبری، آموزشی و فروشگاهی مجموعه داران ایرانی

Blog

سکه طلای ۵ تومانی خطی، دوره فتحعلیشاه

سکه طلای ۵ تومانی خطی، دوره فتحعلیشاه  

ضرب تبریز، سال ۱۲۲۶ق  

وزن ۲۶.۸۴ گرم معادل پنجاه هزار دینار    

سکه طلای ۵ تومانی خطی، دوره فتحعلیشاه  

ضرب تبریز، سال ۱۲۲۶ق  

وزن ۲۶.۸۴ گرم معادل پنجاه هزار دینار    


روی سکه: السّلطان ابن السّلطان فتحعلیشاه قاجار  

پشت سکه: ضرب دارالسطنه تبریز سنه ۱۲۲۶ق 


اطراف: طرح اسلیمی

خبرهای اخیر

+