پرتال خبری، آموزشی و فروشگاهی مجموعه داران ایرانی

Blog

سلطان احمد شاه قاجار

السلطان بن السلطان بن السلطان، سلطان احمد شاه قاجار
يکی از تمبرھای زيبای قاجاری ، تمبر احمد شاه قاجار معروف به احمدی کوچک است که در تاريخ ١٢٩٠ خورشيدی (١٩١١ ميلادی) در چاپخانه آنشده و پسران در شھر ھارلم در کشور ھلند (با دو روش خشک و تر) چاپ شده و تا سال ١٣٠٠ خ ( ١٩٢٢ م ) در پست استفاده شده است.

اين تمبر در ٢١ رقم است.
تنوع رنگ ھای چشم نواز در اين سری، آن را محبوب مجموعه داران تمبر کرده است.
نقش تمبرھای قاجاری بطور معمول تصوير پادشاه در ميان سالی يا تصوير شير (شمشير در دست) و خورشيد است اما در تمبر احمدی، تصوير کودکی دوازده ساله بر تمبر نقش بسته است که با فضای خشک و رسمی تمبرھای قبلی متفاوت بوده آن را به سمت دنيايی خيالی و کودکانه سوق داده است. احمد ميرزا در ١٢٧۵ خ در تبريز به دنيا آمد. پس از فتح تھران و خلع محمد علی شاه قاجار، توسط مجلس عالی رجال و بزرگان دولت در سن ١٢ سالگی به سلطنت رسيد و در تير ماه ١٢٩٣خ با رسيدن به سن بلوغ ( ١٨ سالگی) تاج گذاری نمود که ھمزمان بود با آغاز جنگ جھانی اول (١٩١۴ م). علی رغم اعلام بی طرفی ايران در جنگ، کشور جولانگاه قشون روس و انگليس شد.


در دوران سلطنت احمد شاه، حوادث زيادی در ايران رخ داد:
شھريور ١٢٨٨ خورشیدی فرار محمد علی شاه از ايران
آبان ١٢٨٨ تشکيل مجلس دوم پس از دوره استبداد صغير
ارديبھشت ١٢٩٠ اولتيماتوم روسيه به ايران
آذر ١٢٩٠ اشغال نظامی تبريز توسط روسيه
فروردين ١٢٩١ به توپ بستن آرامگاه امام ھشتم توسط نظاميان روسيه
تير ١٢٩٣ شروع جنگ جھانی اول و اشغال ايران در جنگ جھانی اول
امرداد ١٢٩۴ قيام مردم عليه نظاميان انگلستان (جنبش جنوب)
فروردين ١٢٩٩ قيام شيخ محمد خيابانی در آذربايجان و قيام ميرزا کوچک خان در گيلان
اسفند ١٢٩٩ کودتای سيد ضيا الدين طباطبايی و رضاخان مير پنج

در ميان پاکت نامه ھای قاجاری که توسط مجموعه داران خريداری می شود؛ پاکت نامه ھای احمدی نسبتا با قيمت کمتری خريد و فروش می شوند و نسبت به ساير پاکت ھای مصرف شده قاجاری، بيشتر در بازار موجود است که شايد يکی از علت ھای آن، مصرف ده ساله (طولانی مدت) تمبر احمدی کوچک در سيستم پستی کشور (از ١٢٩٠ تا ١٣٠٠ خورشيدی) باشد.
تمبرھا و پاکت نامه ھای احمدی، ورای زيبايی و جنبه ھای تمبرشناسانه (philately) يادگاری است از دورانی تلخ که بر سرزمينمان گذشته است.
از ميان سال ھای پر حادثه سلطنت احمد شاه قاجار، قحطی بزرگ در سال ھای ١٢٩۶ تا ١٢٩٨خورشيدی، فاجعه بارترين آن روزگار است.
اين پاکت نامه ھا زمانی در بين مردم رد و بدل می شده است که بخل طبيعت (خشکسالی چند ساله) از يک سو، و از سوی ديگر جنايت قوای نظامی انگلستان در نابودی آذوقه و ايجاد مانع در دسترسی مردم به غله ، باعث گرديد تقريبا نيمی از جمعيت ايران به کام مرگ کشانده شود.
کميته مجازات در چنين زمانی فعاليتش را آغاز می کند. ترور رييس انبار غله تھران اولين عملياتاين گروه است.
دکتر محمد قلی مجد (پژوھشگر مقيم آمريکا) در کتاب قحطی بزرگ برای نخستين بار اين نسل کشی (genocide) بزرگ در ايران را بررسی می کند.

کتاب قحطی بزرگ
نويسنده: محمدقلی مجد
مترجم: محمد کريمی
تاريخ دو سده اخير ايران سرشار از حوادث مھمی است که به دليل فقر تاريخنگاری معاصر مسکوت يا ناشناخته مانده است. تاکنون درباره قحطی بزرگ سال ھای ١٩١٧ تا 1919 میلادی در ايران چيز زيادی نمی دانستيم و اھميت و جايگاه بزرگ اين حادثه را در تعيين سرنوشت جامعه ايران، به ويژه صعود پھلوی، نمی شناختيم. اينک به ھمت دکتر محمد قلی مجد می توانیم با نخستین پژوھش جدّی درباره اين حادثه سرنوشت ساز آشنا شويم.
دکتر محمد قلی مجد، بر اساس اسناد غنی موجود در مرکز اسناد ملّی ايالات متحده آمريکا (نارا)، تصويری ھولناک از ايران در سال ھای جنگ جھانی اوّل و پس از آن به دست اورده است. اسناد علنی شده دولت آمريکا درباره دوره تاريخی فوق، که در کتاب (قحطی بزرگ و نسل کشی در ايران 1917 تا 1919)، ثابت می کند که بزرگ ترين نسل کشی سده بيستم ميلادی در ايران رخ داد و ايران بزرگ ترين قربانی جنگ اوّل جھانی بود. طبق تحقيق دکتر مجد، در طول سال ھای 1917 تا 1919 بين ھشت تا ده ميليون نفر از مردم ايران در اثر قحطی يا بيماری ھای ناشی از کمبود مواد غذايی وسوءتغذيه از ميان رفتند و جمعيت ايران به شدت کاھش يافت.
حق تکثير: موسسه مطالعات و پژوھش ھای سياسی – ١٣٨۶ – تھران
کتاب بصورت رايگان در وبسايت موسسه مطالعات و پژوھش ھای سياسی موجود است.

پست های اخیر

+